افزایش مدت زمان ماندگاری و همچنین به کارگیری از محصولات پلیمری به منظور تولید دیگر محصولات