تغییر در طراحی محصولات و نحوه تولید آن ها و همچنین افزایش آگاهی جوامع به منظور کاهش ضایعات پلیمری