بازیافت ۱۰۰% محصولات پلیمری به منظور حفظ محیط زیست و منابع انرژی و همچنین افزایش کیفی سطح زندگی