کاهش اصطکاک سطحی در فیلم های پلیمری سبب تسهیل فرایند بسته بندی محصولات، فرایند رول شدن فیلم پلیمری و افزایش راندمان تولید کیسهها ی پلاستیکی می گردد.
در تولید مستربچ لیز کننده از مشتقات آمیدی اسیدهای چرب استفاده شده است. این مستربچ از ویژگی های شاخصی نظیر پایداری بالا در برابر حرارت،
پایداری در برابر دما
نداشتن بو و عدم تاثیر گذاری بر محصولات بسته بنده شده
اختلاط و فرایند پذیری مناسب با مواد